Regulamin serwisu FuturoTV

I Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Sprzedający – właściciel Serwisu FUTURO.TV tj. Futuro Camp LTD, UNIT 4E ENTERPRISE, COURT FARFIELD PARK, ROTHERHAM S63 5DB (ENGLAND). Company No. 08791106 świadczący usługi drogą elektroniczną; adres e- mail: kontakt@futurotv.pl
  2. Serwis FUTURO.TV- internetowy serwis usługowy pośredniczący w procesie sprzedaży Produktu pomiędzy Autorem, a Użytkownikiem;
  3. Autor- twórca Produktu;
  4. Użytkownik- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. umowę sprzedaży Produktu;
  5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  6. Produkt – usługa polegająca na świadczeniu odpłatnego dostępu do komputerowego pliku dostępnego w trybie online (nagranie wideo lub inne) za pomocą Serwisu FUTURO.TV. Użytkownik otrzymuje dostęp do Produktu po uiszczeniu wymaganej ceny ( ewentualnie Produkt Bezpłatny- uzyskanie dostępu do pliku nie wymaga uiszczenia ceny). Pełna oferta Produktów określona jest w Serwisie FUTURO.TV pod adresem www.futurotv.pl;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu FUTURO.TV;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Internet);
  9. Cena- wartość wyrażona w jednostce pieniężnej, każdorazowo określona w ofercie Produktu, którą Użytkownik zobowiązany jest uiścić Sprzedającemu z tytułu kupna Produktu. Cena przedstawia wartość brutto Produktu ( łącznie z podatkiem VAT);
  10. Formularz zamówienia- internetowy formularz rejestracyjny, służący do zbierania danych niezbędnych do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu.
  11. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu FUTURO.TV oraz Produktów określany przez Użytkownika w procesie Rejestracji;
  12. Login – Loginem jest adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji;
  13. Konto – dostęp do Serwisu FUTURO.TV;
  14. Rejestracja - czynność dokonywana przez osobę przystępującą do projektu w celu uzyskania dostępu do Serwisu FUTURO.TV i Produktów za pośrednictwem sieci Internet w ramach Serwisu. Rejestracja obejmuje podanie prawidłowych danych osobowych oraz złożenie wymaganych deklaracji, w tym akceptacja przedmiotowego Regulaminu;
  15. Reklamacja- zgłoszenie Sprzedającemu przez Użytkownika wady Produktu, rozpoczynające proces reklamacyjny;
  16. Proces reklamacyjny- ciąg czynności Użytkownika i Sprzedającego mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 4. Sprzedający zawiadomi Użytkownika drogą mailową o zmianie Regulaminu.
 5. Każdego Użytkownika oraz subskrybenta newsletterów należących do www.futurotv.pl obowiązuje aktualna treść Regulaminu.
 6. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą dokonać zakupu Produktów jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. W razie wątpliwości, zgody domniemywa się.
 7. Każdy użytkownik Internetu uprawniony jest do przeglądania zawartości Serwisu FUTURO.TV.
 8. Użytkownik, aby właściwie korzystać z Serwisu FUTURO.TV powinien posiadać standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadać skrzynkę pocztową email.
 9. Korzystanie z Serwisu FUTURO.TV jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym, a Serwisem.
 10. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II Składanie i realizacja zamówień

 1. Składanie i przyjmowanie zamówień następuje drogą elektroniczną, przy użyciu serwisu FUTURO.TV pod adresem www.futurotv.pl.
 2. Zamówień dokonywać można przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 3. Użytkownika, który pierwszy raz dokonuje zakupu Produktu w Serwisie FUTURO.TV, obowiązuje następująca procedura:
  1. wybór ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczonej obok Produktu (jednoznaczny wybór Produktu);
  2. przejście do potwierdzenia zamówienia w zakładce „Zamówienie”;
  3. wypełnienie formularza zamówienia (w szczególności podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz zdefiniowanie Hasła).
 4. Wypełnienie formularza zamówienia dokonane przy pierwszym zakupie Produktu w Serwisie FUTURO.TV powoduje automatyczne utworzenie Konta Użytkownika, do którego dostęp otrzymuje Użytkownik poprzez podanie Loginu oraz Hasła.
 5. Serwis FUTURO.TV może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy wpisany w formularzu rejestracyjnym Login jest już zajęty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu.
 6. Użytkownik może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji.
 7. Hasło Użytkownika nie jest znane Sprzedającemu i powinno być chronione przez Użytkownika przed dostępem osób niepożądanych.
 8. Przy dokonywaniu każdego kolejnego zakupu Produktu w Serwisie FUTURO.TV Użytkownik obowiązany jest korzystać z Konta po uprzednim zalogowaniu się z podaniem Loginu oraz Hasła. Oprócz tego, prawidłowe dokonanie zamówienia przez Użytkownika polega na jednoznacznym wyborze Produktu (kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”) oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce „Zamówienie”.
 9. Z chwilą dokonania potwierdzenia zamówienia i wyboru ikony „Złóż zamówienie” proces składania zamówienia uważa się za zakończony. Przyjmuje się, że z tą chwilą zostaję zawarta umowa sprzedaży Produktu.
 10. Użytkownik w ciągu 2 dni roboczych powinien uiścić wymaganą cenę oraz ewentualne inne należności podane w ofercie Produktu na wskazany przy dokonywaniu zamówienia rachunek bankowy albo za pomocą systemu transferuj.pl dostępnego po złożeniu zamówienia. W przeciwny wypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Sprzedającego wywołuje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 11. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego. Dokonując zakupu Produktu(kliknięcie ikony ,,Dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,Zamówienie”) Użytkownik wyraża zgodę na dodatkową płatność związaną z tym Produktem.
 12. Podstawowym sposobem korzystania z Produktu przez Użytkownika jest odtwarzanie Produktu w Serwisie FUTURO.TV w trybie online. Użytkownik nie ma możliwości pobrania Produktu drogą teletransmisji bezpośrednio do pamięci komputera w celu późniejszego odtworzenia w trybie offline.
 13. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez FUTURO.TV.
 14. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Sprzedającego.
 15. Zakupione Produkty, po zalogowaniu się Użytkownika, dostępne są w zakładce „Twoje konto” dalej  „ Lekcje”.
 16. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie droga mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy: kontakt@futurotv.pl
 17. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 18. Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 19. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 20. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 21. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 22. Użytkownik otrzyma fakturę bez VAT jeśli wyrazi taką chęć w trakcie składania zamówienia.
 23.  Fakturę bez VAT Użytkownik otrzyma w formie pliku PDF.

 

III Korzystanie z produktów

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z zakupionych Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, na własny użytek, zwłaszcza Użytkownik może odtwarzać Produkt w elektronicznych urządzeniach.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do kopiowania lub innego rodzaju powielania Produktów, a także do wykorzystywania Produktów (w jakiejkolwiek części) niezgodnie z prawem. To samo dotyczy dystrybuowania Produktów, udostępniania lub odtwarzania publicznego.
 3. Na Użytkowniku ciąży powinność dbania, aby osoby nieupoważnione nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub przedmiotowym Regulaminem. W sytuacji ujawnienia wskazanych naruszeń, Sprzedający uprawniony jest do wystąpienia z roszczeniem wobec znanego mu nabywcy Produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 4. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu FUTURO.TV, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

IV Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub jest niepełny bądź niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został udostępniony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Sprzedającego z reklamacją.
 2. Użytkownik może żądać wymiany Produktu, a jeśli jest to niemożliwe odstąpić od umowy.
 3. Sprzedający potwierdza otrzymanie zawiadomienia o wadzie Produktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika podany przy Rejestracji.
 4. Sprzedający rozpoznaje zasadność żądania Użytkownika w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. Serwis powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany
 5. Serwis zablokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający, uwzględniając żądanie Użytkownika, dokona wymiany Produktu poprzez udzielenie dostępu do Produktu niewadliwego bądź zwróci środki pieniężne wpłacone tytułem ceny za reklamowany Produkt. Zwrotu sumy pieniężnej Sprzedający dokona w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uwzględnienia reklamacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu ceny, Użytkownik traci dostęp do Produktu.

 

V Polityka prywatności

 1. Serwis FUTUROTV nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników Serwisu. Wykorzystuje je tylko i wyłącznie do celów realizacji założeń Serwisu, a także do celów promocji szkoleń i wydarzeń organizowanych w jego ramach i we współpracy ze swoimi partnerami.
 2. W czasie korzystania z Serwisu FUTURO.TV Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wskazane dane, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wyjątkowo Użytkownik może zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.
 3. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania, a braków nie można usunąć.
 4. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na dodanie Jego adresu mailowego do newslettera.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki swojej działalności (np. zapisanie się Użytkownika na listę mailingową lub zakup Produktu). Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności Serwisu FUTURO.TV  (np. dodatkowe materiały i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia).
 6. Użytkownik ma prawo do przeglądania oraz zmiany swoich danych osobowych, a także do usunięcia ich z bazy Serwisu FUTURO.TV poprzez wysłanie maila o stosownej treści.
 7. Serwis FUTURO.TV nie jest odpowiedzialny za politykę prywatności innych firm, których linki/adresy zamieszczone są na stronie przedmiotowego Serwisu w zakładce partnerzy.

 

VI Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedający w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez Użytkownika metod, produktów oraz usług pozyskanych z Serwisu FUTURO.TV, a także formę oraz skutki wykorzystania informacji pozyskanych z Produktów.
 2. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu lub Produktów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej. Sprzedający nie odpowiada także, za wady związane z brakami technicznymi oprogramowania lub sprzętu Użytkownika.
 4. Sprzedający nie udziela gwarancji, iż informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
 5. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związane z połączeniem z Internetem. Sprzedający nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie Produktów oraz w samych Produktach bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Użytkownikowi, który wcześniej dokonał zakupu Produktu przysługuje Produkt według stanu z chwili zakupu.
 7. Sprzedający może czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu, w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne.

 

VII Postanowienia końcowe 

 1. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym rozstrzygane będą polubownie.

2. W przypadku, gdy rozwiązanie konfliktu drogą ugodową okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

 

Załączniki:

a) Formularz odstąpienia od umowy.